Overenskomstforhold

Som indehaver af en varebilstilladelse skal vognmandsvirksomheden overholde de gældende løn- og arbejdsvilkår, som findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel. Ved ansøgning om en varebilstilladelse skal du derfor oplyse, om du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst.

De kollektive overenskomster har blandt andet fokus på følgende forhold:

 • Løn, herunder bestemmelser om løn under sygdom
 • Pension
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Feriefridage
 • Betalt frihed til uddannelse og betaling for lovpligtig efteruddannelse
 • Opsigelse og fratrædelse
 • Orlovsordninger

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om, hvordan du skal fortolke overenskomsterne. I stedet skal du hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, ligesom der heller ikke er krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

Nedenfor kan du blandt andet læse mere om, hvordan Færdselsstyrelsen kontrollerer, at varebilsvognmænd overholder overenskomstforholdene.


Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening indenfor transportområdet, eller hvis du har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du oplyse det i ansøgningsskemaet, når du ansøger om en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen kontrollerer oplysningerne ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du hverken er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal du oplyse, hvilken af de pågældende kollektive overenskomster for chauffører på transportområdet du vil følge.

Læs mere nedenfor om forskellen ved førstegangsudstedelse og fornyelse af varebilstilladelse.


Ved førstegangsudstedelse af en varebilstilladelse

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst, vil du ca. ét år efter udstedelsen af din tilladelse blive bedt om at indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 procent af virksomhedens chauffører - dog mindst for én chauffør.

Færdselsstyrelsen vil foretage sin vurdering af, om løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører følger de vilkår, der findes i de kollektive overenskomster på transportområdet efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår i de kollektive overenskomster for chauffører på transportområdet, vil Færdselsstyrelsen høre Overenskomstnævnet. Inden da beder styrelsen om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen.

Færdselsstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en sanktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:
 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel
 • Tilbagekaldelse af tilladelserne


Ved fornyelse af varebilstilladelse

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening på transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du sammen med ansøgningsskemaet om fornyelse indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 procent af virksomhedens chauffører - dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører følger de, der findes i de kollektive overenskomster på transportområdet, foretages af Færdselsstyrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger.

I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for chaufførerne ikke lever op til lovens krav, hører Færdselsstyrelsen Overenskomstnævnet. Inden da beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen.

Færdselsstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en sanktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:
 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel
 • Nægtelse af fornyelse af tilladelserne

Hvis Færdselsstyrelsen ikke kan nå at færdigbehandle din fornyelsesansøgning, inden dine tilladelser udløber, udsteder vi midlertidige tilladelser til dig, indtil sagen er færdigbehandlet.