Ofte stillede spørgsmål om krav til varebiler

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om krav til varebiler.

Spørgsmål og svar om varebilskrav

Når varebilen er lejet/udlejet:

Varebiler, som lejes/udlejes, reguleres i bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører (udlejningsbekendtgørelsen). Det betyder, at:

 • Udlejningsvirksomheden skal være registreret som ejer/bruger af køretøjet
 • Varebilen skal ikke registreres til godskørsel for fremmed regning eller til firmakørsel. Udlejningsvirksomheden skal dog sørge for, at der er indgået en lejekontrakt, der lever op til § 5 i udlejningsbekendtgørelsen.

 

Når varebilen er leaset:

Varebiler, som leases, er omfattet af den ændrede godskørselslov. Det betyder, at:

 • Vognmanden skal registreres som bruger af varebilen.
 • Virksomheden, som har leaset varebilen, skal sørge for at registrere den til godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel.
 • Firmakørsel skal registreres ved Motorstyrelsen. Her bestilles en ny registreringsattest, som gælder som anmeldelsesbevis og skal medbringes under kørsel. I stedet for den originale registreringsattest kan en kopi af registreringsattesten medbringes.
For svar på spørgsmål vedrørende registreringen af køretøjet, skal der tages kontakt til Motorstyrelsen.

For at nulstille en varebilstilladelse, så den ikke længere er knyttet til en varebil, f.eks. fordi man har solgt varebilen, skal man gå ind på virk.dk og udfylde blanketten ’Registrering af varebil til tilladelse’, hvor man skal indtaste 7 nuller (0000000) som registreringsnummer. Herved ophæves linket mellem den pågældende tilladelse og varebilen. Udfylder og indsender man blanketten med et andet registreringsnummer, knyttes tilladelsen til denne ”nye” varebil og linket til den ”gamle” varebil brydes.

Du kan på mit.virk.dk se, hvilke biler du har knyttet til hvilke tilladelser, hvilke tilladelser du har og hvornår de udløber. Har du spørgsmål til indholdet af en tilladelse, kan du kontakte Færdselsstyrelsen. Har du spørgsmål til anvendelsen af mit.virk.dk, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

 

 

Udlejeren har en række forpligtelser i forhold til varebiler, som anvendes til godskørsel for fremmed regning.
 
Udlejeren skal bl.a. sikre sig:
 • at lejer lovligt kan føre det udlejede køretøj
 • at lejer har gyldigt kørekort
 • at lejer har de fornødne tilladelser og uddannelsesbeviser
 • at der oprettes en skriftlig lejekontrakt med lejer i mindst to eksemplarer, hvoraf lejer skal have udleveret det ene.
 
Udlejeren skal desuden sikre sig, at følgende er fremhævet i lejekontrakten:
 • at lejer har tilladelse til at føre køretøjet
 • om udlejer har tegnet kaskoforsikring for køretøjet
 • at lejer har samme retsstilling over for køretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet (hvis lejer ikke har en kaskoforsikring).
 • at lejer skal holde udlejer skadesløs for et vist beløb, som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i forsikringspolicen om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring, skal dette fremgå af lejekontrakten (hvis dette er aftalt mellem udlejer og lejer).
 
Lejekontrakten skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger:
 
 • Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og, hvis lejer er en virksomhed, dennes CVR-nummer.
 • Nummer, udstedelsessted og –dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger.
 • Nummeret på hvert enkelt kørekort, der skal forevises til udlejer.
 • Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises til udlejer.
 • Køretøjets registreringsnummer.
 • Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.
 
Udlejers forpligtelser fremgår af bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.
 
Såfremt udlejer ikke har sikret sig ovenstående, kan denne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 20.
Så længe udlejer opfylder sine forpligtelser, er det lejer, der stilles til ansvar, hvis denne udfører ulovlig godskørsel for fremmed regning. Det er ligeledes lejers ansvar at give udlejer korrekte oplysninger.
Overtrædelse af de gældende bestemmelser kan medføre bødestraf.
Vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse, hvis den vil køre godskørsel for fremmed regning i varebil.

Ansøgning om varebilstilladelse og ansøgning om kursusfritagelse kan sendes samtidig.

Færdselsstyrelsen kan ikke færdigbehandle en ansøgning om varebilstilladelse, før alle relevante oplysninger foreligger. Sagsbehandlingen sættes i bero, såfremt styrelsen skal afvente fremsendelse af et kursusbevis, eller såfremt styrelsen først skal behandle ansøgning om kursusfritagelse.

For udstedelse af varebilstilladelser stilles der krav om, at hverken virksomheden eller virksomhedens transportleder må have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover

Hvorvidt godset opfattes som ét eller flere kolli og dermed kræver en varebilstilladelse afhænger af, hvordan godset transporteres.

I følgende eksempler er transporten ikke omfattet af de nye varebilskrav:

 • Transport af gods, der alle vejer under 11 kg, og som ligger løst i varebilen.
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i et åbent transportbur.
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i en åben pose/sæk/kasse eller lignende.

 

I følgende eksempler er transporten omfattet af de nye varebilskrav:

 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som er surret sammen på en palle.
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i en lukket/bundet pose/sæk/kasse.
 • Sten/grus/frugt og grøntsager/kompost som fragtes i åben eller lukket emballage betragtes som ét stykgods, såfremt godset samlet set vejer over 11 kg.
Ved firmakørsel forstås kørsel med en varebil, hvorved virksomheden kun transporterer gods, der tilhører den pågældende virksomhed. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden kører med gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. For at der kan være tale om firmakørsel, må godskørslen kun være en hjælpefunktion (det vil sige en mindre del) i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med varebil, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til virksomheden på en måde, som er beskrevet ovenfor.
Chauffører, som udelukkende kører firmakørsel, er undtaget fra kravet om uddannelse.

Transportlederen er den person, der faktisk og vedvarende forestår virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal opfylde lovens krav til faglige kvalifikationer, vandel og gæld til det offentlige.
Nej. En tilladelse skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Varebilstilladelsen er personlig og må ikke med eller uden motorkøretøj overgå til andre ved udleje, udlån, bortforpagtning, salg, pantsætning, arv, kreditorforfølgning eller lignende.
 
Det fremgår af godskørselsbekendtgørelsen, at tilladt totalvægt for en varebil ikke må nedsættes til 2.000 kg eller derunder.